+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Quickscan kwaliteitsstelsel

Wilt u een helder beeld krijgen van hoe uw praktijk er qua controlekwaliteit, kwaliteitsbeheersing en het verandertraject voor staat? Laat dan een quickscan uitvoeren.

Tijdens dit quickscan-onderzoek krijgt u een goede en objectieve eerste indruk van waar uw organisatie staat op het gebied van kwaliteit en wat mogelijke verbeterpunten zijn. In onze quickscan kijken we naar de uitvoering van een aantal wettelijke controles, naar uw kwaliteitsbeleid, veranderagenda, belangrijke procedures binnen het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de compliancefunctie. 

Het onderzoek zal door middel van interviews en inspectie van documentatie/ dossiers worden uitgevoerd. De precieze aard en omvang (en daarmee tijdsbesteding) wordt in overleg bepaald. Hierbij kan gedacht worden aan het beoordelen van:

  • een controledossier per externe accountant;
  • het compliancedossier;
  • het beleid rondom enkele relevante thema’s (zoals beoordeling en beloning);
  • kwaliteitswaarborgen (zoals de OKB en IKO);
  • de voortgang van het verandertraject en kwaliteitsbeleid;
  • de aanwezigheid van beheersingscycli (kwaliteitscirkel).

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van werkprogramma’s die vooraf met u worden afgestemd.  Naar aanleiding van het onderzoek als geheel stellen wij een korte en bondige generieke rapportage op en bespreken deze met de beleidsbepalers en compliance officer. De uitkomsten van de beoordeling van de individuele controles worden mondeling  besproken met de verantwoordelijke externe accountant en indien gewenst met de rest van het controleteam (i.v.m. het leereffect).